info@migoconsulting.eu +48 732 705 320

 DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ

Dla kogo?

 • Mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
 • Konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi, spółkami celowymi lub IOB;
 • Jednostki, uczelnie/szkoły wyższe i ich konsorcja.

 

Na co?

Przykładowe koszty kwalifikowane dotacji na realizację projektów B+R obejmują m.in.:

 • wynagrodzenie personelu badawczego;
 • wynajem i amortyzację aparatury i sprzętu;
 • badania zlecane podmiotom zewnętrznym (np. jednostkom naukowym, uczelniom/szkołom wyższym);
 • zakup materiałów (np. surowców, półproduktów, odczynników);
 • zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej;
 • amortyzację budynków, dzierżawę lub wieczyste użytkowanie gruntów.

Przykładowe koszty kwalifikowane dotacji na stworzenie/rozwój infrastruktury B+R obejmują m.in.:

 • nabycie środków trwałych (np. aparatury, sprzętu);
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji, patentów, know-how);
 • nabycie robót i materiałów budowlanych;
 • nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

 

Ile?

Wartości projektów dofinansowanych w ramach funduszy europejskich osiągają najczęściej wartości na poziomie:

 • w przypadku projektów B+R – od 100 tys. PLN do 25 mln PLN (konkursy regionalne), a nawet do blisko 100 mln PLN (konkursy ogólnopolskie, np. 1.1.1 POIR – tzw. Szybka Ścieżka);
 • w przypadku inwestycji w infrastrukturę B+R – od 100 tys. PLN do 25 mln PLN (konkursy regionalne), a nawet do 200 mln PLN (konkursy ogólnopolskie, np. 2.1 POIR).

Intensywność dofinansowania podobnych projektów wynosi najczęściej od 40% do 80% (projekty B+R) bądź od 25% do 70% (inwestycje w infrastrukturę B+R) wartości netto danego projektu.

 

Uwagi

 • projekt B+R oraz inwestycja w infrastrukturę B+R musi dotyczyć tworzenia innowacji produktowych lub procesowych
  (tj. nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, usług, metod produkcji lub dostawy),
 • preferowana jest innowacyjność na skalę regionu/kraju/świata;
 • projekt powinien wpisywać się w inteligentne specjalizacje danego regionu (konkursy regionalne) lub w krajowe inteligentne specjalizacje (konkursy ogólnopolskie);
 • projekt dotyczący infrastruktury B+R wymaga stworzenia agendy badawczej (planu prac badawczo-rozwojowych).

 

Szczegółowe informacje na temat dotacji w obszarze B+R dostępnych dla Państwa Firmy
mogą Państwo uzyskać pod numerem 732 705 320.

 

MIGO Consulting
ul. Kobierzycka 10
52-315 Wrocław

Telefon: +48 732 705 320
+48 732 705 321
+48 732 705 322
+48 732 705 323

Email: info@migoconsulting.eu

 

Napisz wiadomość