info@migoconsulting.eu +48 732 705 320

 DOTACJE NA INWESTYCJE

Dla kogo?

 • Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • Partnerstwa MŚP;
 • Instytucje otoczenia biznesu;
 • Lokalne grupy działania;
 • Jednostki samorządu terytorialnego;
 • Specjalne strefy ekonomiczne;
 • Uczelnie/szkoły wyższe.

Na co?

Przykładowe koszty kwalifikowane dotacji inwestycyjnych dotyczą m.in.:

 • nabycia środków trwałych (np. maszyn, urządzeń i różnego rodzaju sprzętu);
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji, patentów, know-how);
 • nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
 • budowy/przebudowy/wyposażenia zakładów produkcyjnych i usługowych;
 • budowy/przebudowy infrastruktury turystycznej;
 • budowy stref aktywności gospodarczej;
 • tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości.

 

Ile?

Wartości projektów inwestycyjnych dofinansowanych w ramach funduszy europejskich osiągają najczęściej wartości na poziomie od 100 tys. PLN do 25 mln PLN (konkursy regionalne), a nawet do 200 mln PLN (konkursy ogólnopolskie, np. Kredyt na innowacje technologiczne, Badania na rynek).

Intensywność dofinansowania podobnych projektów wynosi najczęściej od 35% do 70% wartości netto danego projektu.

Uwagi

 • projekt inwestycyjny musi dotyczyć wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych lub procesowych (tj. nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, usług, metod produkcji lub dostawy), w tym także innowacji będących wynikiem prac B+R;
 • preferowana jest innowacyjność na skalę regionu/kraju/świata;
 • projekt powinien wpisywać się w inteligentne specjalizacje danego regionu (konkursy regionalne) lub w krajowe inteligentne specjalizacje (konkursy ogólnopolskie).

Szczegółowe informacje na temat dotacji inwestycyjnych dostępnych dla Państwa Firmy
mogą Państwo uzyskać pod numerem 732 705 323.

 

MIGO Consulting
ul. Kobierzycka 10
52-315 Wrocław

Telefon: +48 732 705 320
+48 732 705 321
+48 732 705 322
+48 732 705 323

Email: info@migoconsulting.eu

 

Napisz wiadomość